Cele konkursu

1. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.

2. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.

3. Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, miłosierdzie, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.

4. Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości, jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.

5. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne.

6. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.

7. Zacieśnianie więzi rodzinnych. Czerpanie radości z efektów wspólnych działań twórczych.

8. Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia.

O konkursie

1

Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, dowolną techniką, której tematem jest „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”.

2

Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 19 listopada 2023 r. wypełniając elektroniczny formularz tutaj.

3

Jury konkursu wyłoni w każdej kategorii zwycięskie prace. Laureaci są zobowiązani do przesłania oryginału pracy w terminie do 6 grudnia 2023 r. do sekretariatu konkursu: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin.

4

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 5 grudnia 2023 r. (godz. 17.00) w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (Plac Teatralny 1).

Nagrody

Nagrody rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych (rodziny dzieci w wieku przedszkolnym; uczniowie klas I-III; uczniowie klas IV – VIII). W każdej kategorii:

I
nagroda
2000 zł

II
nagroda
1000 zł

III
nagroda
500 zł

Łączna pula nagród to 10500 PLN.

Do pobrania

regulamin
plakat

Kontakt

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: swmikolaj@fsd.lublin.pl

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Top