UWAGA: do 15 listopada 2022 r. wydłużony został termin, do którego należy przesłać pracę konkursową.

CELE KONKURSU

1. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.
2. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
3. Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, miłosierdzie, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.
4. Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości, jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.
5. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne.
6. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.
7. Zacieśnianie więzi rodzinnych. Czerpanie radości z efektów wspólnych działań twórczych.
8. Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia.

O KONKURSIE

1
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, dowolną techniką, której tematem jest „Święty Mikołaj – biskup o miłosiernym sercu”.

2
Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 15 listopada 2022 r. wypełniając elektroniczny formularz tutaj.

3
Jury konkursu wyłoni w każdej kategorii zwycięskie prace. Laureaci są zobowiązani do przesłania oryginału pracy w terminie do 6 grudnia 2022 r. do sekretariatu konkursu: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin.

4
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2022 r.
(godz. 15.00) w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

NAGRODY

Nagrody rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych (rodziny dzieci w wieku przedszkolnym; uczniowie klas I-III; uczniowie klas IV – VIII). W każdej kategorii:

I
nagroda
2000 zł

II
nagroda
1000 zł

III
nagroda
500 zł

Łączna pula nagród to 10500 PLN.

DO POBRANIA

regulamin
plakat

KONTAKT

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: swmikolaj@fsd.lublin.pl

ORGANIZATORZY

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

Top